Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka till förra sidan

Kvinnor utanför Elsa Borgs skyddshem i Vita Bergen i Stockholm
Kvinnor utanför Elsa Borgs skyddshem i Vita Bergen i Stockholm, 1880-talet.

Osynlig ruta

Artikel 3.
Osynlig ruta
Ordningsregler för inskrifna kvinnor

§6

Kvinna, som sålunda blifvit inregistrerad, åligger:
Osynlig ruta
a) att föra ett tyst och stilla lefverne;
Osynlig ruta
b) att icke genom fönsters öppnande eller eljest från sin bostad anropa förbigående personer eller på annat sätt söka göra sig bemärkt;
Osynlig ruta
c) att icke med antändt ljus visa sig i fönstren, hvilka böra vara försedda med luckor, jalusier eller rullgardiner;
Osynlig ruta
d) att icke någon tid af året vistas utomhus nattetid efter kl. 11;
Osynlig ruta
e) att å gator, torg och allmänna platser städse visa sig i anständig klädsel och icke genom utmärkande utstyrsel i sin klädedräkt söka ådraga sig uppmärksamhet;
Osynlig ruta
f) att å sådana ställen icke stryka fram och tillbaka, ej gå flera i sällskap, icke utan giltig anledning stanna samt icke tilltala personer eller genom utrop eller åtbörder söka tillocka sig uppmärksamhet;
Osynlig ruta
g) att icke upphålla sig å de allmänna platserna af nu omförmälda beskaffenhet, restaurationslokaler, kaféer, värdshus eller andra dylika ställen, hvilka polismyndigheten förbjudit prostituerad kvinna besöka, likasom ock att ej å teatrarna intaga de platser, i afseende å hvilka sådant förbud blifvit af polismyndigheten meddeladt;
Osynlig ruta
h) att på föreskrifna tider låta vederbörligen besiktiga sig;
Osynlig ruta
i) att när tecken förmärkas, som häntyda på smitta, genast anmäla sig till besiktning, och icke hålla sig undan eller anlita kvacksalfvare;
Osynlig ruta
k) att, efter erhållen remiss till kurhuset, ofördröjligen där inställa sig;
Osynlig ruta
l) att, vid afresa från staden, dagen förut och, vid återkomst, påföljande dag därom å besiktningsbyrån göra anmälan samt icke inflytta i någon ny bostad utan att därtill hafva polisföreståndarens tillåtelse; samt
Osynlig ruta
m) att icke emottaga besök af personer, som uppenbarligen tillhöra gosseåldern.

Artikel 4.

Om straff och befrielse från besiktning

§7

Underlåter sig prostituerad kvinna att ställa sig till efterrättelse dessa föreskrifter, af hvilka ett tryckt exemplar, därå hennes namn och ålder komma att antecknas, skall henne vid inskrifningen tillställas, eller de föreskrifter, som i öfrigt kunna henne af polismyndigheten meddelas, och låter hon sig ej rätt, oaktadt erhållen varning av polisföreståndaren vid besiktningsbyrån, kommer hon att behandlas i enlighet med de i kungl. förordningarne om försvarslöse samt fattigvården meddelade stadganden och kan i sådant afseende ådömas allmänt arbete från tre månader till ett år.

§8

Besiktningsskyldig kvinna kan från besiktning befrias:
Osynlig ruta
a) för kortare tid: vid långt framskridet hafvandeskap, nyligen försiggången förlossning eller andra liknande fall, där den besiktigande läkaren finns giltiga skäl till temporär befrielse vara vid handen;
Osynlig ruta
b) tills vidare: då hon anmäler sig vilja återgå till anständig vandel och polisföreståndaren har sig bekant, att hon erhållit tjänst eller kan sig på annat sätt ärligen försörja. I detta fall öfvervakas hon i tre månader, hvarefter hon, då skäl till klagomål emot henne under denna tid ej förekommit, på polisföreståndarens anmälas må kunna af öfverståthållareämbetetur besiktiningsboken afföras; samt
Osynlig ruta
c) tills vidare eller definitivt: då föräldrar eller andra målsmänsom om henne vilja draga försorg, därom göra anmälan och öfverståthållareämbetet pröfvar omständigheterna därtill föranleda, börande förestånndaren låta sig angeläget vara att söka bereda sådana fallna kvinnor tjänst eller annan tillflyktsort, där de kunna upplysas och förbättras, för att därifrån såsom nyttiga medmänniskor till samhället återgå.

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ur boken Reglementeringen i Stockholm av J.E.Johansson, 1913.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

 Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-01-24

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu